top of page
  • รูปภาพนักเขียนArthouse School

สอบตรง ศิลปากร #dek60


กําหนดการรับสมัครสอบตรง

มหาวิทยาลัยศิลปากร


สมัครทางอินเตอรเ์น็ตที่เว็ปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th

 

สาขาวิชาและจํานวนที่รับเข้าศึกษา :

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน ..................... 59 คน

2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ................ 44คน 3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ................ 33 คน 4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ....................... 39 คน 5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ...................... 23 คน 6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ........... 23 คน 7. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ......... 40 คน

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ :

- วิชาความถนัดทั่วไปสําหรับนักออกแบบ ให้ใช้ดินสอดํา 2B - วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ให้ใช้ดินสอดําตามถนัด เช่น 6B หรือ EE - วิชาออกแบบเฉพาะสาขาวิชา หมึก สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีแท่ง สีเมจิก สี ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม (ห้ามใช้สสี เปรย์และพู่กันลม Air Brush หรืออุปกรณ์สร้างภาพ คอมพิวเตอร์)

* ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดอุปกรณ์ ที่หนีบกระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ ปากกา อปุกรณ์การเขียนแบบ พร้อมกระดานรองเขียนที่ไม่มีสัญลักษณ์ หรือรูปรอย เพื่อเป็นแนวทางการทําข้อสอบ ขนาดประมาณ 40x55 ซม. มาเอง ยกเว้นกระดาษวาดเขียน

 

Credit และข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.decentrance.su.ac.th/pdf/regular.pdf


ดู 85 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page