top of page

จะไม่มีระบบแอดมิชชั่นแล้ว? น้องๆ #dek61ต้องอ่านจากมติที่ประชุม ทปอ. เห็นชอบยกเลิกระแบบ "แอดมิชชั่น" ในปี 2561 ซึ่งก็คือปีที่น้องๆ ม.5 ปีนี้จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาแบบใหม่เป็นรุ่นแรก และเหลือเพียง 3 ช่องทางคือ

1. โควต้า การรับเด็กเข้าเรียนในระบบโควตา ที่แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถรับได้ทั้งปี แต่ต้องไม่มีการสอบ เช่น โควตานักกีฬา โควตาเด็กโอลิมปิกวิชาการ หมายความว่า ถ้าเรียนเก่งมาก ได้เหรียญทองโอลิมปิก มหาวิทยาลัยสามารถรับเด็กเข้าเรียนได้เลย ไม่ต้องจัดสอบ

2. Clearing House (ปีละ 2 ครั้ง - ข้อสอบกลาง)

เท่ากับคอนเฟิร์มว่า GAT/PAT ปีหน้า เหลือรอบการสอบครั้งเดียวแน่นอน ซึ่งข้อสอบกลางทั้งหมดที่จะใช้สอบ ได้แก่ คะแนนจากการสอบ 1) GAT/PAT 2) 9 วิชาสามัญ 3) O-NET

3. รับตรง (เกิดขึ้นหลัง Clearing House)

ระบบรับตรงที่มหา