top of page

PSYCHOLOGY ART FOR KIDS 4-15 YEARS

(คอร์สจิตวิทยาศิลปะเด็ก อายุ 4-15 ปี)

  • ศิลปะเด็ก อายุ 4-8 ปี : เริ่มต้นที่ 4,500 - 6,000 บาท (เรียน 8 ครั้ง) ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

  • ศิลปะเด็ก อายุ 9-15 ปี  : เริ่มต้นที่ 4,500 - 6,000 บาท (เรียน 8 ครั้ง) ครั้งละ 2 ชั่วโมง

PRIVATE PSYCHOLOGY ART FOR KIDS 4-15 YEARS 

(คอร์สจิตวิทยาศิลปะบำบัดเด็กตัวต่อตัว อายุ 4-15 ปี)

  • ศิลปะเด็ก อายุ 4-15 ปี : 15,000 บาท (เรียน 8 ครั้ง) ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

     * ค่าคอร์สยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

หลักสูตร จิตวิทยาศิลปะเด็กเพื่อการค้นหาตนเองของอาร์ตเฮ้าส์เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยการนำหลักจิตวิทยาเด็กมาผสมผสานในแนวทางการสอนศิลปะ เพื่อให้เด็กสามารถค้นพบความถนัดของตนเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก  การเรียนการสอนจะเน้นการสร้างภาวะเกื้อกูลกันในคลาสเรียน สร้างพลังบวกด้านอารมณ์และสังคม รวมไปถึงการสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับเด็กแต่ละคน เหมาะสมกับกลุ่มเด็ก 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเด็กทั่วไปรวมไปถึงกลุ่มเด็กที่มีความเป็น Perfectionist  กลุ่มเด็กสมาธิสั้น (ADHD) และกลุ่มเด็กออทิสติก (Autism)  

หลักสูตรจิตวิทยาศิลปะเด็กจะเน้นพัฒนาการและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน โดยมีการประเมินผู้เรียนรายบุคคลในขั้นต้น และมีแบบสอบทดสอบ ในการประเมินพื้นฐานของพัฒนาการต่างๆ ที่สามารถค้นหาความสามารถเฉพาะทางและเสริมสร้าง Self Esteem ของเด็กได้ตรงจุด

ART FOR KIDS 4-15 YEARS

(คอร์สศิลปะเด็ก อายุ 4-15 ปี)

  • ศิลปะเด็ก อายุ 4-8 ปี : เริ่มต้นที่ 4,500 - 6,000 บาท (เรียน 8 ครั้ง) ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

  • ศิลปะเด็ก อายุ 9-15 ปี  : เริ่มต้นที่ 4,500 - 6,000 บาท (เรียน 8 ครั้ง) ครั้งละ 2 ชั่วโมง

PRIVATE  ART FOR KIDS 4-15 YEARS

(คอร์สศิลปะเด็กตัวต่อตัว อายุ 4-15 ปี)

  • ศิลปะเด็ก อายุ 4-15 ปี : 13,500 บาท (เรียน 8 ครั้ง) ครั้งละ 3 ชั่วโมง 

คอร์สเรียนพื้นฐานเด็กพร้อมหลักสูตร ค้นหาตัวตน แบ่งเป็น 3 หลักสูตร

1.เด็กเล็ก ตั้งแต่ 4 ขวบ จนถึง ม.1 เน้นการเรียนด้านศิลปแนวสร้างสรรค์ เรียนองค์รวมของพื้นฐานทางศิลปะ ทั้งหมด 

2. หลักสูตร มัธยมต้น เริ่มตั้งแต่ ม.2 ถึง ม.3  เด็กที่ได้รับการฝึกมาเบื้องต้นแล้วจะได้รับการประเมินความสามารถเฉพาะทาง ออกเป็น 6 สาขาต่างๆ ได้แก่ สถาปัตย์ นิเทศ ออกแบบภายใน แฟชั่น เป็นต้น โดยจะได้เรียนกับครู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา แล้วให้เด็กตัดสินใจเลือก มา 3 สาขาที่ชอบเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองในลำดับต่อไป

3.หลักสูตร มัธยมปลายเพื่อการสอบเข้า ต่อเนื่องจากการเลือกและได้เรียนจริงไป 3 สาขาแล้ว นักเรียนจะสามารถรับรู้ความชอบ ความถนัดของตนได้ 1 สาขา และเลือกติวเข้มเฉพาะสาขานั้น สร้างทักษะเชิงความชำนาญเพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการที่จะเข้า

 

 

รายละเอียด หลักสูตรเด็กเล็ก  อายุ ระหว่าง 4 -13 ปี มีทั้งหมด มี 5 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 

                             1. Art for Growth

                                  - EF & Growth Mindset

                                  - Activities

                             2. Creative Thinking for Kids

                                  - พัฒนาการทางความคิด

                                  - ความไวต่อปัญหา

                                  - การเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดเรื่องราว

                                  - ความสามารถในการให้นิยามใหม่

                                  - ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นของจริง

                                  - ความคิดริเริ่ม

                                  - ความคิดละเอียดลออ

                             3. Basic Skill

                                  - Fundamental for kids

                                  -  Drawing

                                  -  Painting

                                  -  Composition

                             4. Art is fun 2 D

                                  - Collage

                                  - Scratch paper art

                                  - Hand painting

                                  - Texture and painting

                                  - Baby fashion

                                  - k-pop class

                                  - Creative jewelry

                                  - กระบวนความคิด คิดพล็อตเรื่องนิทาน

                            5. Apply Art 3D

                                 - Paper cut

                                 - Mini sculpture

                                 - Mix media art

                                 - Apply art and craftsmanship

                                 - Jewelry

                                 - การทำหนังสือนิทาน

** หมายเหตุ : 

   1.คอร์สเรียนเด็กเล็กจะมีการนัดทดสอบกับครูด้านจิตวิทยาศิลปะ ก่อนเข้าเรียนทุกครั้งเพื่อแบ่งเกณฑ์และช่วงอายุของเด็กในการเรียนการสอน

   2. หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. นักเรียนทำการลงทะเบียนผ่าน   http://www.tutorschools.com/arthouse/index.jsp

Register กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดบันทึก 2 ครั้งค่ะตามขั้นตอนทุกช่อง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าคอร์สเรียน

2. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคอร์ส ต้องแจ้งกลับมาที่ inbox แต่มีข้อกำหนดว่า ต้องยังไม่มีการเรียน

3. นักเรียนต้องทำการจองคอร์สเรียนเข้ามาเอง ว่าต้องการเรียนวันไหนล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่จองเข้ามา นักเรียนอาจไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ ( ระบบตัดเวลาการจอง 2 ทุ่มค่ะ )

4. ถ้านักเรียนจองวันเรียน แต่ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองได้ ระบบจะตัดครั้งอัตโนมัติ โดยห้ามขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 ครั้งต่อ 1 คอร์ส

5. ในวันเริ่มเรียนให้มาแจ้งรหัสนักเรียนที่หน้าเคาท์เตอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

 

6. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

 

7. กรณีแจ้งขอดรอปเรียน ทำได้ 1 ครั้งต่อ 1 คอร์สเป็นเวลา 3 เดือน โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากโรงเรียน

 

8. นักเรียนสามารถเช็ค ประวัติการเรียนได้ที่เว็บที่สมัครได้ว่ามาเรียนไปกี่ครั้งแล้ว


 

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะขอดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

bottom of page