top of page

ปี 2562

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ

1. นาย ธนัช  มหาอุดมพร - เต๊าะ

2. น.ส. ธัญญกร  เกิดอุดม - หยก

3. น.ส. ปภาวรินท์  อัครเนตร - ขันทอง

4. น.ส. พิชภา  ดวงมณฑา - ภีม

5. วริน  วิเศษโสภากุล  - ติน

6. น.ส. สุกุมล  พรมรุกขชาติ - จิ๊กซอว์

7. น.ส. ชนิดา  สวัสดิฤกษ์

8. น.ส. ณัฐธญยาน์  สุนทรสถิตย์ - ออม

9. ณัฐพล  จันทเขต - คอปเตอร์

10. น.ส.ธนิดา  กิจกุศล - แก้มใส

11. นาย นนทพัทธ์  สีโสฬสสกุล - โลมา

12. น.ส. สาวนภัสกร  กระชั้น - แอม

13. น.ส. นีรา ทองอุปการ - น้ำฟ้า

14. น.ส. สาวนภัสกร  กระชั้น - ป๊อปปี้

15. น.ส. เพชรเอ็นดู  คามะดา - เอ็นดู

16. น.ส. ภูมิธิดา  จตุรงคสัมฤทธิ์ - มิ้น

สำรอง

น.ส. ภูมิธิดา  จตุรงคสัมฤทธิ์ - บีม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาแฟชั่น

1. น.ส. ชนารดี  วังธิยอง - สเปรย์

2. น.ส. วรรณิดา  เสถียรโสภณ - จั๊ย

3. น.ส. กัญญาภัค  ขำสกุล - เฟิน

4. นาย คณาธัช  อินทรขาว - ต่อต้าน

5. น.ส. ญาณธิชา  ฉ่ำชื่น - เอม

6. น.ส. สุพิณญา  คล้ายเชียงราก - มิ้ลค์

7. นาย ธนัช  มหาอุดมพร - เต๊าะ

8. น.ส. ธนิดา  กิจกุศล - แก้มใส

9. น.ส. กชสร  เหมือนเงิน - เอิน

10. น.ส. มนัสชนก  วิรัตนธรรม - รีน

11. นาย อนุชา เพชรเกิด - ออมสิน

12. ปริธาภา  ทองเอี่ยม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตร 2 ภาษา

1. กานต์ธิดา  โมปลอด - ดรีม

2. ฐานัสก์พล  ก่อกิจโรจน์ - นิวเคลียร์

bottom of page