top of page

ปี 2559

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

สาขาแฟชั่น (รับ 20 คน)

1. กมลวรรณ  นพมณีกร - แซนดี้

2. จิราภรณ์  พึ่งประโยชน์กิจ

3. ชนนิกาน  ตันติวนิชย์เจริญ - อาย

4. ชไมพร  สุศรวัสวงศ์ - จูน

5. ชรินธร  อู่ทรัพย์ - ไวส์

6. ณัฐณิชา  พูลทวี - นัท

7. ณัฐมน  ตราโมท - ฝน

8. ธัญภา  แก้วนิล - พิม

9. ธันยกานต์  มหาพล - ไอซ์

10. ปาลิตา  พันธ์แสง - มิ้นต์

11. พารัก  โรจนสุนทร - แจมเซสชั่น

12. มาภา  แสวงผล - มาย

13. วรกร  กรเจริญกิจ - มายด์

14. อัยยาพัชร  ขุนสีห์ภาคย์ - แพธ

15. โอมา  สุโอชมา - โอมา

16. ไอย์รินทร์  เกตน์ธัญนพ - แพร

สำรอง

1. ศรสวรรค์  เจนนพกาญจน์ - ออม

2. สิรณิชา  ดวงประทีป - พิงค์

3. วิริญญ์  คีรีกาญจนะรงค์ - นาว

4. กัญญาภัค  นิลหิรัญ - ปุ๊กกี้

สาขาทัศนศิลป์

1. ภคนัน  จิรธนาธร - ไอซ์

2. อาภารัตน์  วิเศษสินธพ - เตย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาแฟชั่น (รับ 30 คน)

1. สุกฤตา  เรืองวัฒนกุล - แพรว

2. ชัญญาภัค  แก้วตา - มุก

3. ธนาภรณ์  ธรรมชีวัน - น้ำแข็ง

4. ธงสวัช  สนธิสุวรรณ - แวน

5. ณัฐณิชา  พูลทวี - นัท

6. ชนิกานต์ กิ่งเกตุ - เบนซ์

7. ธัญภา  แก้วนิล - พิม

8. ปาลิตา  พันธ์แสง - มิ้นต์

9. พรรวินท์  บัวศรี - แจ่มใส

10. นภัสสร  เกตุทิศ - ไอซ์

11. ชนนิกาน  ตันติวนิชย์เจริญ - อาย

12. จิโรจ  พรรณพานิช - กัส

13. ชไมพร  สุศรวัสวงศ์ - จูน

14. วริษรา  ผู้มีธรรม - นุ๊ก

15. วรกร  กรเจริญกิจ - มายด์

16. ณัฐมน  ตราโมท - ฝน

17. จิราภรณ์  พึ่งประโยชน์กิจ

18. ศรสวรรค์  เจนนพกาญจน์ - ออม

19. โอมา  สุโอชมา - โอมา

20. อภิเดช  พึ่งกิ่ง - อาร์ม

21. ภูวิศ  เทพสุธรรมรัตน์ - เซฟ​ (เรียนโปรดักซ์)

สำรอง

1. กัญญาภัค  นิลหิรัญ - ปุ๊กกี้

2. สิรณิชา  ดวงประทีป - พิงค์

3. มนัสชก  ธัญญาหาร - หยก

4. ศุทธดา  แก้วจำปาสี - มายด์

5. ปิยะธิดา  เลี้ยงสมบูรณ์ - จีน

ออกแบบเครื่องประดับ

วันสวย  มนตตรีดิลก - เนย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

1. นรีกานต์  เถียรเจริญวงศ์ - ท็อฟฟี่

2. วธูสิริ  กิจพัฒน์ - อุ่นน่า

ลาดกระบัง

ออกแบบสนเทศสามมิติ

ลลิต  กฤษฎาภิวัฒน์ - งิ้ง

bottom of page