top of page

เงื่อนไขในการสมัครเรียน

1. นักเรียนทำการลงทะเบียนผ่าน   http://www.tutorschools.com/arthouse/index.jsp

Register กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กดบันทึก 2 ครั้งค่ะตามขั้นตอนทุกช่อง พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าคอร์สเรียน

2. หลังจากการโอนเงินค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนคอร์ส ต้องแจ้งกลับมาที่ inbox แต่มีข้อกำหนดว่า ต้องยังไม่มีการเรียน

3. นักเรียนต้องทำการจองคอร์สเรียนเข้ามาเอง ว่าต้องการเรียนวันไหนล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่จองเข้ามา นักเรียนอาจไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนได้ ( ระบบตัดเวลาการจอง 2 ทุ่มค่ะ )

4. ถ้านักเรียนจองวันเรียน แต่ไม่สามารถมาเรียนตามที่จองได้ ระบบจะตัดครั้งอัตโนมัติ โดยห้ามขาดเรียนต่อเนื่องเกิน 3 ครั้งต่อ 1 คอร์ส

5. ในวันเริ่มเรียนให้มาแจ้งรหัสนักเรียนที่หน้าเค้าเตอร์ เพื่อยืนยันตัวตนและเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

 

6. คอร์สมีอายุ 3 เดือนหลังจากเริ่มเรียนครั้งแรก ถ้าหากมีการหยุดเรียนระยะยาวโดยไม่แจ้งดรอป คอร์สจะหมดอายุตามระยะเวลา

 

7. กรณีแจ้งขอดรอปเรียน ทำได้ 1 ครั้งต่อ 1 คอร์สเป็นเวลา 3 เดือน โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มจากโรงเรียน

 

8. นักเรียนสามารถเช็ค ประวัติการเรียนได้ที่เว็บที่สมัครได้ว่ามาเรียนไปกี่ครั้งแล้ว


 

* หมายเหตุ : หากมีการนำหลักฐานการโอนเงินปลอมมายื่น โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย

** หมายเหตุ : 

หากนักเรียนมีโรคประจำตัว หรือ โรค/ปัจจัยอื่น (เช่น สมาธิสั้น, ซึมเศร้า, ฯลฯ)  ให้ผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนสมัครเรียนทุกครั้ง เพื่อให้ทางโรงเรียนประเมินว่านักเรียนสามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่

bottom of page