top of page

ปี 2557

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

สาขาแฟชั่น (รับ 20 คน)

1. กมลวรรณ ศิริพัฒนกุลขจร - แวว

2. ชุติพร มงคลวนิช - แพตตี้

3. ณภัทร กิจจาลักษณ์ - แน๊ป

4. ณัฐวดี กาญจนโกมล - นัท

5. นดา จรรยาปรเสริฐ - ร็อค

6. ปพิชญา สมบูรณ์วิวัฒน์ - ลิลลี่

7. พงศกร ศรียะ - ฟิวส์

8. มนต์ธิดา ชีวเลิศปัญญา - เกล

9. สุทินา พฤกษาพันธ์ - อินซ์

10. อชิรญาณ์ ไวทยการ - ปุยฝ้าย

สำรอง

1. เพ็ญพิชชา จริงจังวิสุทธิ์ - จ่ะจ๊ะ

2. อิษฎ์อาณิก อินทรสูต - แอปเปิ้ล

3. จารุพร พรหมผลิน - น้ำโตน

สาขาทัศนศิลป์

แวววิจิตร  ตันสหวัฒน์ - อาร์มี่

สถาปัตยกรรม

1. ใบเฟิร์น

2. แพร

bottom of page