top of page

ปี 2561

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

สาขาแฟชั่น (รับ 20 คน)

1. ธี

2. เก๋

3. เอิน

4. มิลค์

5. เจน

6. กิ่งยอ

7. โมจิ

8. พอ

9. จิ๊บ

10. เพชร

11. ฝ้าย

12. อาย

13. ก้อง

14. น้ำฟ้า

15. น้ำฝน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาแฟชั่น

1. ณัฐณภัทร  กุลนานันท์ - จิ๊บ

2. กัลยกร กิติกุลวรากร - เก๋

3. ชนัญชิตา ขยาดเพ็ชร์ - เพชร

4. ธัญธร ศิริวัฒน์ - น้ำฝน

5. ปานชีวา วิไลวงษ - ไนน์

6. ณัชชารีย์ สากร - แพท

7. สิริพร พิบูลย์ - ทราย

8. ณัฐริกา หริเลิศรัฐ - เอิร์น

9. นนทวัฒน์ ซ่อนกลิ่น - นนท์

10. สกุณ อังกูรภัคธรรม - ต้นข้าว

11. มาสสิรี แก้วเจริญ - ฝ้าย

12. กิตติธร หลายพรพรม - มิลค์

13. กิตติศักดิ์ จุลวิชิต - ก้อง

14. ธัญณัฐ ทะรังศรี - อัลเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

แฟชั่น

1. เจริญลักษณ์ ศิริเจริญ - มุก

2. วทันยา พงษ์สุริยะวรรณ - ใบเตย

3. ธัญชนก งามทวีกิจ - โมจิ

4. นีรา ทองอุปการ - น้ำฟ้า

ออกแบบผลิตภัณฑ์

กัลยา วามรุณ - น้ำตาล

บางมด

โปรดักซ์

นริษา ใจศรี - เฟิร์น

bottom of page