รายชื่อเด็ก artHOUSE ที่สอบเอนท์ติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ 2013-2016


พี่ๆ artHOUSE ขอแสดงความยินดี กับน้องๆที่สอบติดทุกๆคนด้วยนะคะ


รายชื่อน้องๆที่สอบติด ปี 2016

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSE ที่สอบติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน) 1. กมลวรรณ นพมณีกร (แซนดี้) 2. จิราภรณ์ พึ่งประโยชน์กิจ 3. ชนนิกาน ตันติวนิชย์เจริญ (อาย) 4. ชไมพร สุศรวัสวงศ์ (จูน) 5. ชรินธร อู่ทรัพย์ ( ไวส์) 6. ณิชานุช พูลทวี (นุช) 7. ณัฐมน ตราโมท (ฝน) 8. ธัญภา แก้วนิล ( พิม) 9. ธันยกานต์ มหาพล ( ไอซ์) 10. ปาลิตา พันธ์แสง ( มิ้นต์) 11. พารัก โรจนสุนทร (แจมเซสชั่น) 12. มาภา แสวงผล (มาย) 13. วรกร กรเจริญกิจ (มายด์) 14. อัยยาพัชร ขุนสีห์ภาคย์ (แพธ) 15. โอมา สุโอชมา (โอมา) สำรอง : 1. ศรสวรรค์ เจนนพกาญจน์ (ออม) 2. สิรณิชา ดวงประทีป (พิงค์) 3. วิริญญ์ คีรีกาญจนะรงค์ (นาว) 4. กัญญาภัค นิลหิรัญ (ปุ๊กกี้) รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตร์ ( ทัศนศิลป์ ) 1. ภคนัน จิรธนาธร (ไอซ์) 2. อาภารัตน์ วิเศษสินธพ (เตย)

----------------

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSEที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น)

(*รับ นศ. ทั้งหมด 30 คน)

1 สุกฤตา เรืองวัฒนกุล (แพรว) 2 ชัญญาภัค แก้วตา (มุก) 3 ธนาภรณ์ ธรรมชีวัน ( น้ำแข็ง) 4 ธงสวัช สนธิสุวรรณ (แวน) 5 ณิชานุช พูลทวี (นุช) 6 ชนิกานต์ กิ่งเกตุ (เบนซ์) 7 ธัญภา แก้วนิล (พิม) 8 ปาลิตา พันธ์แสง ( มิ้นต์) 9 พรรวินท์ บัวศรี (แจ่มใส) 10 นภัสสร เกตุทิศ (ไอซ์) 11 ชนนิกาน ตันติวนิชย์เจริญ (อาย) 12 จิโรจ พรรณพานิช (กัส) 13 ชไมพร สุศรวัสวงศ์ (จูน) 14 วริษรา ผู้มีธรรม (นุ๊ก) 15 วรกร กรเจริญกิจ (มายด์) 16 ณัฐมน ตราโมท (ฝน) 17 จิราภรณ์ พึ่งประโยชน์กิจ 18 ศรสวรรค์ เจนนพกาญจน์ (ออม) 19 โอมา สุโอชมา ( โอมา) 20 อภิเดช พึ่งกิ่ง ( อาร์ม) 21. ภูวิศ เทพสุธรรมรัตน์ (เซฟ)

สำรอง : 1. กัญญาภัค นิลหิรัญ ( ปุ๊กกี้) 2. สิรณิชา ดวงประทีป ( พิงค์) 3. มนัสชก ธัญญาหาร (หยก) 4. ศุทธดา แก้วจำปาสี (มายด์) 5. ปิยะธิดา เลี้ยงสมบูรณ์ (จีน) รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบเครื่องประดับ 1. วันสวย มนตตรีดิลก (เนย)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

1. ลลิต กฤษฎาภิวัฒน์ (งิ้ง)

2. ทอฝัน ฮิโรโกะ คาวาฮาร่า (วิว)

----------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1. นรีกานต์ เถียรเจริญวงศ์ (ท็อฟฟี่) 2. วธูสิริ กิจพัฒน์ (อุ่นน่า)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแ