top of page
  • รูปภาพนักเขียนArthouse School

รายชื่อเด็ก artHOUSE ที่สอบเอนท์ติดมหาวิทยาลัยชั้นนำ 2013-2016


พี่ๆ artHOUSE ขอแสดงความยินดี กับน้องๆที่สอบติดทุกๆคนด้วยนะคะ


รายชื่อน้องๆที่สอบติด ปี 2016

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSE ที่สอบติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน) 1. กมลวรรณ นพมณีกร (แซนดี้) 2. จิราภรณ์ พึ่งประโยชน์กิจ 3. ชนนิกาน ตันติวนิชย์เจริญ (อาย) 4. ชไมพร สุศรวัสวงศ์ (จูน) 5. ชรินธร อู่ทรัพย์ ( ไวส์) 6. ณิชานุช พูลทวี (นุช) 7. ณัฐมน ตราโมท (ฝน) 8. ธัญภา แก้วนิล ( พิม) 9. ธันยกานต์ มหาพล ( ไอซ์) 10. ปาลิตา พันธ์แสง ( มิ้นต์) 11. พารัก โรจนสุนทร (แจมเซสชั่น) 12. มาภา แสวงผล (มาย) 13. วรกร กรเจริญกิจ (มายด์) 14. อัยยาพัชร ขุนสีห์ภาคย์ (แพธ) 15. โอมา สุโอชมา (โอมา) สำรอง : 1. ศรสวรรค์ เจนนพกาญจน์ (ออม) 2. สิรณิชา ดวงประทีป (พิงค์) 3. วิริญญ์ คีรีกาญจนะรงค์ (นาว) 4. กัญญาภัค นิลหิรัญ (ปุ๊กกี้) รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตร์ ( ทัศนศิลป์ ) 1. ภคนัน จิรธนาธร (ไอซ์) 2. อาภารัตน์ วิเศษสินธพ (เตย)

----------------

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSEที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น)

(*รับ นศ. ทั้งหมด 30 คน)

1 สุกฤตา เรืองวัฒนกุล (แพรว) 2 ชัญญาภัค แก้วตา (มุก) 3 ธนาภรณ์ ธรรมชีวัน ( น้ำแข็ง) 4 ธงสวัช สนธิสุวรรณ (แวน) 5 ณิชานุช พูลทวี (นุช) 6 ชนิกานต์ กิ่งเกตุ (เบนซ์) 7 ธัญภา แก้วนิล (พิม) 8 ปาลิตา พันธ์แสง ( มิ้นต์) 9 พรรวินท์ บัวศรี (แจ่มใส) 10 นภัสสร เกตุทิศ (ไอซ์) 11 ชนนิกาน ตันติวนิชย์เจริญ (อาย) 12 จิโรจ พรรณพานิช (กัส) 13 ชไมพร สุศรวัสวงศ์ (จูน) 14 วริษรา ผู้มีธรรม (นุ๊ก) 15 วรกร กรเจริญกิจ (มายด์) 16 ณัฐมน ตราโมท (ฝน) 17 จิราภรณ์ พึ่งประโยชน์กิจ 18 ศรสวรรค์ เจนนพกาญจน์ (ออม) 19 โอมา สุโอชมา ( โอมา) 20 อภิเดช พึ่งกิ่ง ( อาร์ม) 21. ภูวิศ เทพสุธรรมรัตน์ (เซฟ)

สำรอง : 1. กัญญาภัค นิลหิรัญ ( ปุ๊กกี้) 2. สิรณิชา ดวงประทีป ( พิงค์) 3. มนัสชก ธัญญาหาร (หยก) 4. ศุทธดา แก้วจำปาสี (มายด์) 5. ปิยะธิดา เลี้ยงสมบูรณ์ (จีน) รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบเครื่องประดับ 1. วันสวย มนตตรีดิลก (เนย)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

1. ลลิต กฤษฎาภิวัฒน์ (งิ้ง)

2. ทอฝัน ฮิโรโกะ คาวาฮาร่า (วิว)

----------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 1. นรีกานต์ เถียรเจริญวงศ์ (ท็อฟฟี่) 2. วธูสิริ กิจพัฒน์ (อุ่นน่า)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบพัสตราภรณ์

1. ทีปากร ปราสาททองโอสถ (บิ๊ก)

2. กมลกันย์ สัมปัตตะวนิช (ไอซ์)

----------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

1. ชนิกานต์ เงินดี (ปูเป้)

2. อภิษฐา วนาสินชัย (ก้อย)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมัณทณศิลป์ สาขา ประยุกต์ศิลป์

1. วัชรวีร์ คณาประดิษฐ์ (เซน)

----------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)

1. ชโนทัย หวังมนตรี (ไป๋)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชามีเดียอาตส์

1. สุรวุฒิ บุญครอบ (บอล)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชา มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

1. กิตติยากร แซ่อึ้ง (ปอนด์)

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติด มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

1. ปิยพร ศรีสนั่น (ดาว)

------------------------------------------------------

รายชื่อน้องๆที่สอบติด ปี 2015


รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน) 1. ชญานิศ ถาวรานนท์ (เตย)

2. ณัฐธิดา จินดาลิขิต (กีต้า)

3. ณัฐสินี เล็กตระกูลชัย (ณัฐ)

4. ณิชารีย์ วิวัฒน์เจริญกุล (ว่าน)

5. ธนัชชา อร่ามบุญพงศ์ (ทูน่า)

6. ธิติวัฒน์ มุขภิญญาพิพัฒน์ (บัมพ์)

7. นภสร วัจนสุนทร (ลูกจัน)

8. ปุญวี อมาตยกุล (ยีนส์)

9. ปุณยนุช ยิ่งปัญญาโชค (มินนี่)

10. พรชนก ดิบดี (อาย)

11. พิมพ์ชนก วรินทร์เสถียร (ซิน)

12. ภีมภาดา นิมิตภาคย์จิว

13. รุ้งพราย จิระมณี (มายด์)

14. อิชยา พานิชแอล (จี้)

15. เอกวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์ (ตั๋ว)

16. ปฏิปัน พัฒนะกุลกำจร (ปัน) สำรอง : 1. ภิญญ์ ประดิษฐ์แท่น (พิน)

2. ภัทรธร ลี้ตระกูล (ฝ้าย)

3. พราวเพชร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (เพชร)

---------------------

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSEที่สอบติด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) 1. ทิตยา แดหวา (ยู้)

2. แพรพลอย เบญจวรกานต์ (แพร)

3. ธิดารัตน์ ธนพานิชกูล (เนย)

4. ยศพร แสงทอง (เพจ) 5. ภีมภาดา นิมิตภาคย์ (จิว)

----------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกแบบแฟชั่น

1. เมธาวี กาญจนวัฒน์

-----------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกแบบภายใน

1. ภควรรณ แก้วนิล

------------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Industrial Design (ออกแบบศิลปะอุตสาหกรรม)

1. ธิติวัฒน์ นิติพันธวีร์

2. มาร์ติน การ์นาต้า

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

1. ลลิต กฤษฎาภิวัฒน์ (งิ้ง)

------------------------------------------------------

รายชื่อน้องๆที่สอบติด ปี 2014


รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน)

1.กมลวรรณ ศิริพัฒนกุลขจร (แวว) 85 คะแนน

2.ชุติพร มงคลวนิช (แพตตี้) 92 คะแนน

3.ณภัทร กิจจาลักษณ์ (แน๊ป) 92 คะแนน

4.ณัฐวดี กาญจนโกมล (นัท) 90 คะแนน

5.นดา จรรยาปรเสริฐ(ร็อค) 92 คะแนน

6.ปพิชญา สมบูรณ์วิวัฒน์ (ลิลลี่)

7.พงศกร ศรียะ (ฟิวส์) 80คะแนน

8.มนต์ธิดา ชีวเลิศปัญญา (เกล) 92คะแนน

9.สุทินา พฤกษาพันธ์ (อินซ์) 92คะแนน

10.อชิรญาณ์ ไวทยการ (ปุยฝ้าย) 95 คะแนน

สำรอง

1.เพ็ญพิชชา จริงจังวิสุทธิ์ (จ่ะจ๊ะ) 82 คะแนน

2.อิษฎ์อาณิก อินทรสูต (แอปเปิ้ล) 92 คะแนน

3.จารุพร พรหมผลิน (น้ำโตน) 80 คะแนน

---------------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตร์ ( ทัศนศิลป์ )

1. แวววิจิตร ตันสหวัฒน์ (อาร์มี่) 93 คะแนน

-------------------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. สุรัญชนา โชติวิสิทธิ์ (ใบเฟิร์น) 67 คะแนน

2. สุรัญชนา โชติวิสิทธิ์ (แพร) 60 คะแนน

------------------------------------------------------

รายชื่อน้องๆที่สอบติด ปี 2013


รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน)

1. กฤดิพัชร เจริญชัยปิยกุล(ตะวัน)

2. จิตรารัตน์ โรจนกิตติภักดี (เชอรี่)

3. ณัชชา สิงห์อุสาหะ (ฝาย)

4. ณัฏฐ์กานดา อมรรัตนโรจน์ (พราว)

5. นิรัชพร เอี่ยมศิริกุลมิตร (อุ้ม)

6. นพพรรณ พรวนสุข(ไข่มุก)

7. บุษยมาศ ภักดีเพ็ญ (มุกกี้)

8. นีรภา มอเซอร์ (พิงกี้)

9. ปภาดา จิระมงคลสุข (เอมมี่)

10. พัชชา พูนพิริยะ (จูน)

11. พรมณี กุลกิจเลิศสกุล (จูน)

12. ภรณ์ทิพย์ ศรีเกียรติเด่น (นุ๊ก)

13. ภัณฑิรา จุลละมณฑล(ปริม)

14. สุพิชญา ทองแท้(ชิโกะ)

15. สาวิตตรี ไวทยการ (แป๋ม)

-------------------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตร์ ( เรขาศิลป์ )

1. วิชเลิศ เลิศวัฒนมงคล (ฮาย)

2. ณัฐณภัทร กุลนานันท์ (จั๊บ)

3. มนขนิษฐ์ มากรักษา (เบ้นซ์)

-------------------------

รายชื่อน้องๆ artHOUSE ที่สอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตร์ ( ทัศนศิลป์ )

1. นันทิชา พนาเวช ( แหม่ม)

-------------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

นิเทศศิลป์

1. เขียนจันทร์ ขุนทองจันทร์(พราว)

-------------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประยุกต์ศิลป

1. เมธานันท์ โปวสุวรรณ(เม)

-------------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศิลปากร

จิตรกรรม

1. สิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา (มินต์)

-------------------------

รายชื่อน้อง artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกแบบภายใน

1. ณัชพล ชื่นจิต (กอล์ฟ)

-------------------------

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSEที่สอบติดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ออกแบบทัศนศิลป์(การออกแบบแฟชั่น)

1. กฤดิพัชร เจริญชัยปิยกุล(ตะวัน)

2. ณัฐธิดา โชคมีทรัพย์ (นัท)

3. นีรภา มอเซอร์ (พิงกี้)

4. ณัชชา สิงห์อุสาหะ (ฝาย)

5. จิตรารัตน์ โรจนกิตติภักดี (เชอรี่)

6. ชาญเชษฐ ทรัพย์สุทนทร(ปอนด์)

7. สุพิชญา ทองแท้(ชิโกะ)

8. ณัฏฐ์กานดา อมรรัตนโรจน์ (พราว)

9. นิรัชพร เอี่ยมศิริกุลมิตร (อุ้ม)

10. วุฒิชัย ทวีสุข (วุฒิ)

11. พรพลอย ธนโชติ(พลอย)

12. นพพรรณ พรวนสุข(ไข่มุก)

13. อิสรินทร์ ศิรินภาพันธ์ (ไบร์ท)

-------------------------

รายชื่อน้องๆ Fashion artHOUSE ที่สอบติดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิเทศศิลป์

1. ญานินี ลิขิตวรศักดิ์ (แตงโม)

2. วิชเลิศ เลิศวัฒนมงคล (ฮาย)

3. ณัฐณภัทร กุลนานันท์ (จั๊บ)

4. มนขนิษฐ์ มากรักษา (เบ้นซ์)

ดู 652 ครั้ง
bottom of page