top of page

"เราสอนให้เข้าใจ คิดเป็น แล้วนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่สอบติด" ครูพจน์ Arth


- ครูพจน์คือใคร​? -


ครูพจน์ หรือที่น้องๆ ARTHOUSE ชอบเรียกกันว่า พี่พจน์