top of page
  • รูปภาพนักเขียนArthouse School

ARTHOUSE YEARBOOK 2017สถิติสอบเข้าปี 2017 นักเรียนคอร์ส แฟชั่น แยกตามมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นฤมิตรศิลป์ เอกมันฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) (*รับ นศ. ทั้งหมด 20 คน) สอบติด 16 คน

1. จตุรพร พ่วงสุนทร (ไตเติ้ล) 93 คะแนน 2. พิชญา รัถยาวิศิษฎ์ (พีช) 91 คะแนน 3. ญาณิศา แผนสนิท (ฟ้า) 90 คะแนน 4. พัชรินทร์ กนกพนาทัต (ป็อป) 88 คะแนน 5. วรัสยา อภัยนิจ (น้ำ) 88 คะแนน 6. ธนวัติ เกิดเมืองสมุทร (บาส) 85 คะแนน 7. พรวุฒิ พิพิธภักดี (โอ๊ต) 85 คะแนน 8. กานต์ธิดา จรณะ (นาว้าล) 84 คะแนน 9. วรกมล ศรีพงษ์พันธุ์กุล (เมเม่) 84 คะแนน 10. ธิติภูมิ อินต๊ะ (กิล์ฟ) 82 คะแนน 11. สุพิชญา จีระออน (เพลิน) 81 คะแนน 12. อนัญญา นิวัฒน์ฐิติกุล (แบมบู) 80 คะแนน 13. นภสร พาณิชพัฒน์ (ฟ้าใส) 79 คะแนน 14. ไอย์รินทร์ เกตน์ธัญนพ (แพร) 73 คะแนน 15. รณิดา วรจรรยวรรธ (แองเจิ้ล) 73 คะแนน 16. ขวัญณัฐพร วรชาติ (จ๊ะจ๋า) 67 คะแนน

สอบติดสำรอง 3 คน 1. กุลณัฐ นุชญรัมย์ (แอร์) 2. จิตรลดา โชติคุณาพาณิชย์ (มุ่ย) 3. ลิซา มาสุดะ (ลิซา)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ธนกร กิ่งแก้ว (ไนน์)

2. จิตรลดา โชติคุณพาณิชย์ (มุ่ย)

3. ภาวิต ประวัติ (ภูมิ)

สอบติดสำรอง 1 คน

1. ศศิภา โพธิ์งาม (กิ๊ฟท์)


สถิติสอบเข้าปี 2017 นักเรียนคอร์ส สถาปัตย์ฯ / ออกแบบภายใน แยกตาม มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ( รับตรง ) 1. น.ส. ชามาวีร์ เหล่าศิริรัตน์ (เจนนี่) สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมไทย 2. นาย ณิชพน รัตนอำนวยชัย (ซัน) สถาปัตยกรรมภายใน 3. น.ส. ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ (แมค) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) 4. น.ส. ภัสสร ปราณพณิชเลิศ (เนโกะ) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) 5. น.ส. วีรดา พุทธาภิวัฒน์ (มีมี่) ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (INDA) 1. น.ส. ณิชาภา ลุมพิกานนท์ (ไข่มุก) 2. น.ส. เปมิกา เตชวรางกูร (ซานฟราน) 3. น.ส. วีรดา พุทธาภิวัฒน์ (มีมี่)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( รับตรง ) 1. น.ส. ชามาวีร์ เหล่าศิริรัตน์ (เจนนี่) สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี (Soa+D) 1. น.ส. ณิชาภา ลุมพิกานนท์ (ไข่มุก) สถาปัตยกรรม 2. น.ส. กฤตพร อมรเวชยกุล (ใบเตย) สถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ธรรมศาสตร์ ( รับตรง ) 1. น.ส. สุวิภาพร โตประทีป (ว่าน) สถาปัตยกรรม 2. น.ส. ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ (แมค) สถาปัตยกรรมภายใน 3. น.ส. วีรินทร์ พันธุมะบำรุง (อัย) 4. นฤมล ผลเนืองมา (ตูน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตร์ศาสตร์ ( รับตรง ) 1. น.ส. ชามาวีร์ เหล่าศิริรัตน์ (เจนนี่) สถาปัตยกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ( รับตรง ) 1. น.ส. ภัสสร ปราณพณิชเลิศ (เนโกะ) เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

School of Architecture / Architecture / Pratt Institute 1. น.ส. เปมิกา เตชวรางกูร (ซานฟราน)

Design / Architecture / University of Melbourne (Trinity College) 1. น.ส. เปมิกา เตชวรางกูร (ซานฟราน)

Architecture, Design and Planning / Design in Architecture / University of Sydney (Taylor's College) 1. น.ส. เปมิกา เตชวรางกูร (ซานฟราน)

ออกแบบภายใน จุฬาฯ : 1. นพรุจ สุกใส (กานต์)

สถาปัตย์ ศิลปากร : 1. ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์ (แมค) 2. ณิชพน รัตนอำนวยชัย (ซัน) 3. นพรุจ สุกใส (กานต์)

มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน ศิลปากร : 1. ศศิธร เพ็งคำภู (พิม)

ออกแบบภายใน (สถ.บ.) SoA+D เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 1. นฤมล ผลเนืองมา (ตูน)

สถาปัตย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : 1. เกวลิน สิงแสง (มาย) 2. นพรุจ สุกใส (กานต์)

ออกแบบภายใน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : 1. นวินดา กาญจนภา (ปลาย)

**หมายเหตุ** น้องกานต์ นพรุจ สุกใส

- สอบติดออกแบบภายใน จุฬาฯ - สอบติดสถาปัตย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- สอบติดสถาปัตย์ ศิลปากร - และสอบติดสอบตรงออกแบบภายใน ม.ศิลปากร ได้คะแนน 100 เต็ม


ดู 463 ครั้ง
bottom of page