top of page

ไขข้อสงสัยสำหรับน้องๆ #dek60 #dek61สำหรับน้องๆเด็กแอด #dek60 (ขึ้น ม.6) และ #dek61(ขึ้น ม.5)

ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเอนท์เข้ามหาวิทยาลัย...

ไม่ว่าจะด้วย โควต้า รับตรง หรือ แอดมิชชั่น

พอน้องๆขึ้น ม.6 นอกจาก สอบกลางภาค ปลายภาค แล้ว เรายังต้องสอบข้อสอบเหล่านี้ด้วยนะ

- GAT PAT

- 9 วิชาสามัญ

- O-NET

- สอบตรง (สำหรับบางคณะที่เปิดสอบตรง เช่น แฟชั่น, สถาปัตย์ ฯลฯ)

 

" ว่าแต่.... GAT PAT คืออะไร? "

GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) เป็นการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัย