top of page
  • รูปภาพนักเขียนArthouse School

PRESS Interview : Give Ornleneบทสัมภาษณ์ ครูกีฟ อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์ นักแสดงและอาจารย์คนเก่ง หนึ่งในผู้สอนวิชา Figure Fashion ของArthouse

"ต้องรู้จักที่จะให้ ไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะได้อะไรตอบแทน"

ดู 10 ครั้ง
bottom of page